Stambeni Krediti za strance

Jedina banka u Srbiji koja nudi stambene kredite strancima koji nemaju srpsko državljanstvo je Api Banka. Api banka je ruska banka i stambene kredite odobrava u stranoj valuti i rubljima.

Maksimalni iznos kredita je 500.000 eura a rok otplate maksimalno 20 godina.

Stambeni kredit može dobiti samo lice koje je rezident. Rezidentnost je prostor a ne drževljanstvo. Rezidenti su fizička lica sa stalnim boravkom u Republici Srbiji, dužim od godinu dana, bez obzira na drževljanstvo. Oni podležu poreskim obavezama, poreskoj kontroli i ostalim oblicima zakonske regulative.

Sa druge strane nerezidenti imaju ograničenja na većinu bankarskih transakcija, kao i na kreditiranje, dok strance rezidente banke finansiraju pod istim uslovima kao i državljane Republike Srbije. Stranci rezidenti imaju ista prava i uslove kao i državljani Republike Srbije.

Uslovi kreditiranja stranaca

Strani državljani u Republici Srbiji mogu ostvariti kupovinu nepokretnosti putem stambenog kredita ako ispunjavaju sledeće uslove:

  • Ako je rezident sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  • U slučaju da je zaposlen na neodređeno vreme na teritoriji Republike Srbije
  • Ako prima zaradu preko platnog računa poslovne banke u Srbiji
  • Ima potrebnu kreditnu sposobnost za otplatu kredita.

Kada je reč o kamatnim stopama, one su varijabilne i kreću se od 3,75 odsto plus šestomesečni Euribor, do 6,50 procenata plus šestomesečni Euribor, u zavisnosti od tipa kredita. (podatak za Jul 2023)

U Srbiji žive dve vrste stranaca: rezidenti i nerezidenti.

Nerezidenti su stranci koji su manje od jedne godine u Srbiji i imaju radnu dozvolu kao i ostala strana lica koja su predstavnici stranih ambasada, konzulata i stranih državnih institucija.

Rezidenti, sa druge strane, su oni stranci koji imaju boravište u Srbiji i radnu dozvolu dužu od jedne godine. Zakonom o porezu na dohodak građana, rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

  • Na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa
  • Na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili završava u odnosnoj poreskoj godini (poreska godina se poklapa sa kalendarskom godinom)